Vedtekter for drift av barnehagen.

 

§1 Navn

Barnehagens navn er Barnehagen Gregorius AS

§ 2 Formål

Aksjeselskapets formål er å eie og drive barnehage i Skien kommune. Den skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Virksomheten skal drives i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

§ 3 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Aksjeeierne har ansvar for barnehagens økonomiske forpliktelser.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er barnehagens øverste organ og består av eierne i barnehagen.

Generalforsamlingen velger styret.
Generalforsamlingen godkjenner regnskap og budsjett.
Generalforsamlingen fastsetter de til en hver tid gjeldende satser for depositum og barnehageplass.
Generalforsamlingen engasjerer styrer, revisor og regnskapsfører for barnehagen.
Generalforsamlingen ansetter etter innstilling fra styrer.
Generalforsamlingen holdes innen utgangen av april.
Generalforsamlingen godkjenner vedtektene og vedtar vedtektsendringer

§ 5 Barnehagens styre

Barnehagens styre er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvar for barnehagen. Styret har ansvar for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I tillegg skal det hvert år velges et samarbeidsutvalg i henhold til barnehageloven .

Barnehagens styrer er arbeidsgivers representant i barnehagen.

§ 6 Samarbeidsutvalgets sammensetting, møter m.v.

Samarbeidsutvalgets sammensetning:

Utvalget består av seks medlemmer, hvorav to velges blant foreldrene og to blant de ansatte. Disse representantene velges i august på foreldrerådsmøte og personalmøte. De to siste representantene er fra eierne. Det velges til sammen tre vararepresentanter, en for foreldrene, en for de ansatte og en for eierne.

Foreldre og ansatte representanter velges for et år av gangen, perioden for eierrepresentantene fastsettes av generalforsamlingen i Barnehagen Gregorius AS

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Møter i samarbeidsutvalget holdes etter plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Barnehagens styrer er samarbeidsutvalgets sekretær og har tale- og forslagsrett. For samarbeidsutvalgets vedtak gjelder alminnelig flertall (mer enn 50% av stemmene). Ved stemmelikehet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 7 Samarbeidsutvalgets myndighet og plikter

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens grunnlag og å arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget skal føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

Samarbeidsutvalget har ansvar for å behandle årsplanen.
Samarbeidsutvalget skal uttale seg om vedtektsendringer.

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker som er av særlig betydning for barnehagens virksomhet. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal normalt ikke behandles av samarbeidsutvalget.

Det føres egen protokoll for Samarbeidsutvalget. Protokollen må etter hvert møte godkjennes av samarbeidsutvalgets medlemmer. Protokollen skal innbindes og oppbevares på forsvarlig måte.

Se for øvrig ” Forskrift om barnehagens samarbeidsutvalg” utgitt av barne- og familiedepartementet.

§ 8 Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen.
Foreldrerådet skal bli forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og har rett til å uttale seg i slike saker før en avgjørelse blir tatt.
Foreldrerådet velger en leder og en nestleder.
Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet om høsten.
Foreldrerådet holdes minst to ganger i året, hvorav en gang i august for valg av foreldrerepresentanter til barnehagens samarbeidsutvalg.
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder (mer enn 50% av stemmene).
Foreldrerådet fører egen protokoll.

Se for øvrig ”Forskrift om barnehagens foreldreråd” utgitt av Barne- og familiedepartementet.

§ 9 Taushetsplikt

Den som sitter i generalforsamlingen, styret og samarbeidsutvalget, samt leder og nestleder i foreldrerådet og ansatte, har taushetsplikt. De skal underskrive taushetsløfte som skal oppbevares i arkivet.

(Jfr. ”Lov om barnehager §16 og forvaltningsloven § 13 og § 13 A-F.”)

§ 10 Samarbeid

Barnehagen samarbeider med Skien kommune og deres hjelpeinstanser

§ 11 Internkontroll

Barnehagens intern kontroll er i varetatt gjennom barnehagens HMS-plan.

§ 12 Barnehagens tilbud

Barnehagen gir tilbud om følgende plasser:

100% plass

§ 13 Leke- og oppholdsareal

Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 323,5 kvm.

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 leke- og oppholdsareal per barn over 3 år, og 5,25 m2 per barn under 3 år.(Jfr. Lov om barnehager)

§ 14 Åpningstid og ferie

Barnehageåret starter 1.august. Barnehagen har åpent fra kl 07.00 til kl 16.45 mandag til fredag.

Barnehagen holder stengt uke 28 og 29.

Barnehagen har fem planleggingsdager hvor barnehagen holdes stengt.

Barnehagen holder stengt julaften og nyttårsaften, og stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen er stengt på helligdager.

Barna skal ha totalt 5 uker ferie,. Tre ferie uker må tas sammenhengende. Den 4. ferieuken skal tas ut i løpet av året. Den femte ferieuka fordeler seg på planleggingsdager i løpet av året.

§ 15 Opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn fra 11 mnd frem til skolestart. Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier:

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage
Barn av eiere og ansatte har fortrinnsrett på barnehageplass.
Søsken av barn som har plass i barnehagen har ett års ansiennitet.
Ved opptak følges ansiennitetsprinsippet, regnet etter foreldrenes innbetaling av depositum.
Står flere søkere likt etter denne prioriteringen, skal det foretas loddtrekking.
Den som er tildelt fast plass, får beholde den til skolestart.
Dersom det er mulig, skal barnehagen ha en hensiktsmessig alderssammensetning.

Barnehagen er med på samordnet opptak i Skien Kommune.

§ 16 Opptakskrets

Barnehagen prioriterer barn som tilhører Gjerpen-, Bratsbergkleiva-, Bøle- og Buer skolekrets.

Utover dette er barnehagen åpen for barn fra hele Skien Kommune.

§ 17 Oppsigelse og reduksjon av plass.

Ved oppsigelse av barnehageplass, løper oppsigelsestiden fra den 1. i neste måned. Oppsigelsestiden er 1 måned.

Ved oppsigelse av plass med virkning fra 1. mai eller senere, betales det for oppholdet ut barnehageåret Dersom et barn skal slutte i tidsrommet 1. april til 1. august må plassen sies opp før 1. mars.

Søknad om reduksjon av plass sendes styret og har en oppsigelses tid på 3 mnd fra den 1. i påfølgende mnd, dersom den blir innvilget.

Dersom foresatte blir direkte berørt av flytting, permittering, oppsigelse eller omfattende stillingsendringer, kan det søkes om oppsigelse eller reduksjon av plass med en måneds varsel, regnet fra den 1 i påfølgende måned.

§ 18 Betaling

Barnehageåret starter 1. august. Så lenge barnehageplassen ikke er sagt opp, forplikter de foresatte seg til å betale for barnehageplassen i 1 – ett år (11 måneder) etter de betalingssatser som er fastsatt av generalforsamlingen.

Barnehageplass betales forskuddsvis, og innen den 1. i hver måned. For plasser som er tildelt etter barnehageårets begynnelse, betales det fra startdato. Ved utsendelse av betalingspåminnelse påløper purregebyr.

Tilbudet om plass opphører ved betalingsrestanse på 2 – to måneder. Forut for oppsigelse av plass blir det sendt ut en purring. Ved uteblivelse av innbetaling går kravet til rettslig inkasso.

Betalingsutsettelse kan gis i maksimum to måneder og aldri for mer enn to utestående månedsbeløp. Søknad om betalingsutsettelse sendes styret.

§ 19 Dugnad

Foreldre med barn i barnehagen plikter å delta på de dugnadene som blir arrangert av barnehagen, minimum 6 timer per år.

Samarbeidsutvalget er sammen med styrer ansvarlig for gjennomføring av dugnad, og foresatte får beskjed om dugnad via oppslag eller direkte beskjed.

§ 20 Attester

Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedr barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen.

Personalet skal levere godkjent tuberkulinprøve og politiattest ved ansettelse (jfr. Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven).

§ 21 Voldgift

Tvist om tolkning av vedtekter, avtaler, m.v. skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift etter tvistemålslovens regler.

 

 

 

 

Revidert 27.03.2017