Betalingssatser for Barnehagen Gregorius

Betalingssatser pr. 1. 1. 2016

Fem dager 100% kr. 2655,- + kr. 300,- (b)
Fire dager 80% kr. 2124,- + kr. 240,- (b)
Tre dager 60% kr. 1593,- + kr. 180,- (b)
b) Betaling er for frokost, lunsj, varm mat 1 gang pr uke, et lett måltid på ettermiddagen, melk og frukt.

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % på øvrige barn.
Moderasjonen gis på den minste plass % om barna har ulik størrelse på barnehageplassen.
Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Foreldrebetalingen er fordelt på 11 måneder, juli er betalingsfrimåned.

Redusert foreldrebetaling

Familier med inntekt under kr. 486 750 kan søke om reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen beregnes ut
fra husholdningens skattepliktige person- og kapital inntekt, søker/medsøker må ha samme folkeregisteradresse som barnet.

Husstandens inntekter må dokumenteres ved siste års tilsendte selvangivelser. Ved vesentlig og varig endring i husholdningens
inntekt i forhold til året før,kan det dokumenteres med siste utbetaling ved siden av selvangivelsen.

Gratis kjernetid for 4 og 5-åringer

Ordning for familier eller husholdning med 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som har inntekt
under 405 000 kroner får rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.

Her kan du lese mer om foreldrebetaling.

Her søker du på redusert betaling og gratis kjernetid.

Betalingsbetingelser

Betalingsfrist er den 1. for påfølgende måned, purregebyr og forsinkelsesrenter vil påløpe ved betaling etter forfallsdatoen.
Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av barnehageplassen.

Fravær

Fravær fra barnehagen på grunn av at barnet er bortreist på ferie og lignende gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen.
Det kan søkes om betalingsreduksjon/fritak ved langvarig fravær av andre spesielle årsaker.

Oppsigelse av plass

Gjensidig oppsigelse er 1 måned, og regnes fra den 1. i måneden.

Oppsigelsen registrer du her.

Dersom oppsigelse skjer etter 1. mars, må det betales for plassen ut barnehageåret. (til 31.07.)