Bjørneskjær

På småbarnsavdelingen er det trygghet i hverdagen, som blir noe av det viktigste å jobbe med. Det at hvert enkelt barn blir sett, og barnets behov i varetatt er noe vi, som jobber på Bjørneskjær, legger stor vekt på. Det at barna opplever at dagsrytmen gjentar seg vil være med å skape en forutsigbarhet, som kan være med på å gjøre barna trygge.

De ulike aktivitetene i dagsrytmen vil også være viktige virkemidler i arbeidet med å styrke barnas selvstendighet.

Samtidig som vi ønsker å hjelpe hvert enkelt barn med å bli selvstendige, ønsker vi at de skal kunne fungere sammen som en gruppe. Dette er viktig for å være med og utvikle barnets sosiale kompetanse.

Vi er glad i sang og musikk. Dette kommer klart til uttrykk i hverdagen på avdelingen.

Vi mener at gleden og humoren må få plass i barnas hverdag derfor vil vi passe på at det kommer innslag av dette i det daglige. Humor kan være at det som ikke skal skje, skjer. Overraskelsesmomenter er noe som barn verdsetter. Det viktigste er at ”humoren gir livsglede og overskudd”.

Vi dele barngruppa opp i mindre grupper 1 dag i uka, da har vi temagrupper. Vi arbeider med små tema hver måned.

Fordi vi tror at barn lærer på forskjellige måter bruker vi ulike innfallsvinkler på disse temaene. Dette kan skje både i gruppene og i samlingsstund. Vi har også månedsmål som vi innfiltrere i barnehagens hverdag.

Alle barna skal bli sett og hørt. For å oppnå medvirkning hos de minste, observerer vi en del og ser hva barna har interesse av. Denne observasjonen danner en del av grunnlaget for månedens tema. Barna skal føle at de har muligheten til å påvirke sin egen hverdag.